Privacy Statement

Privacy Statement
Privacy Statement Anecdote – 2018 Nederlands
Anecdote, gevestigd aan Weteringstraat 39, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens

Anecdote Weteringstraat 39
1017 SM Amsterdam
T.  020 427 9156
E. online@anecdote.nl
 

Eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Anecdote, hij is te bereiken via alexander@anecdote.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Anecdote verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-       Voor- en achternaam
-       Adresgegevens
-       Telefoonnummer
-       E-mailadres
-       IP-adres
-       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-       Locatiegegevens
-       Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-       Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
-       Lijst met contactgegevens van de klant via een app
-       Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke of voogdelijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@anecdote.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Anecdote verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Anecdote analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Anecdote volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
- Anecdote verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Anecdote neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anecdote) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Anecdote bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien u besluit om uw account te verwijderen dan zullen wij ook uw persoonsgegevens verwijderen. Verder hanteert Anecdote, voor gegevens bij derde partijen, voor gegevens bij derde partijen, de bewaartermijnen die zijn overeengekomen met de derde partijen.
Anecdote deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anecdote blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Anecdote jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
Verder hanteert Anecdote, voor gegevens bij derde partijen, de bewaartermijn die zijn overeengekomen door deze derde partijen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Anecdote gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Anecdote gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor verdere toelichting hierover: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders, analytische bedrijven (in opdracht van Anecdote) en/of Social media platformen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anecdote en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marketing@anecdote.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.
Anecdote wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Anecdote neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via online@anecdote.nl

Privacy Statement Anecdote – 2012 English
Anecdote, located at Weteringstraat 39, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
Contact details
Anecdote
Weteringstraat 39, 1017 SM Amsterdam
Tel No: 020 427 9156 | Email: online@anecdote.nl
Owner is the Data Protection Officer of Anecdote, he / she can be reached via online@anecdote.nl

Personal data that we process
Anecdote processes your personal data by using our services and / or by providing this information to us. Below is an overview of the personal data we process:
- First and last name
- Sex
- Date of birth
- Birthplace
- Address data
- Telephone number
- E-mail address
- IP address
- Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and/or by telephone
- Location data
- Information about your activities on our website
- Data about your surfing behavior across various websites (eg because this company is part of an advertising network)
- List of contact details of the customer via an app if provided
- Internet browser and device type
Special and / or sensitive personal data we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check whether a visitor is older than 16 years. We advise parents or guardians to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental or guardian consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via marketing@anecdote.nl and we will delete this information with immediate effect.

With what purpose and on what basis do we process personal data
Anecdote processes your personal data for the following purposes:
- Handling your payment
- Sending our newsletter and / or advertising brochure
- To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services
- Inform you about changes to our services and products
- Give you the opportunity to create an account
- To deliver goods and services to you
- Anecdote analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences
- Anecdote follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs
- Anecdote also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return

Automated decision making
Anecdote does not, based on automated processing, decide on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example an employee of Anecdote) sitting between them.

How long do we keep your personal data
Anecdote does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. If you decide to delete your account, we will also delete your personal data. In addition, for data with third parties, Anecdote uses the storage periods agreed with the third parties for data with third parties.
Anecdote will share your personal data with various third parties if this is necessary for the execution of the agreement and to comply with any legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Anecdote remains responsible for these processing operations. Anecdote also provides your personal data to other third parties, however, we only do this with your express permission.
 
In addition, Anecdote uses the storage period agreed by these third parties for data with third parties.
Thumb picture1
Cookies or comparable techniques we use
Anecdote uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Anecdote uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website we have informed you about these cookies and we have asked you for permission to place these cookies. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

For further information, see: https://veiliginternetten.nl/themes/
situation / cookies-what-are-it-and-what-do-i-it /
Cookies can also be placed on this website by third parties. These are for example advertisers, analytical companies (commissioned by Anecdote) and / or social media platforms.

See, customize or removal of data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Anecdote and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.
You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to marketing@anecdote.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Please black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible.
Anecdote also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Anecdote takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via marketing@anecdote.nl